Modele pomocy społecznej w krajach unii europejskiej

Rola Polityki Społecznej wzrosła w latach 80. XX w. co było związane z tzw. nią wymiarem rynku Wewnetrznego je znalazło odbicie w jednolitym akcie europejskim. Modèle korporacyjny-odnoszący się do modelu motywacyjnego. Jego charakterystyczną cechą jest oparcie się na ubezpieczeniach Społecznych zakłada się tu bowiem, że Obywatel ubezpieczy się na Czas bezczynności Zawodowej, NP. emerytury, Renty. W modelu tym Państwo jest gwarantem podstawowego bezpieczeństwa socjalnego ALE zadania realizują organizacje pozarządowe. Programy socjalne w tym modelu SK wią ai ważny dodatek do Gospodarki stąd też modèle Ten określany jest jako socjalna Gospodarka rynkowa.

Chodzi o à aby Software socjalne w Jak najmniejszym stopniu zakłócały mechanizmy funkcjonowania Gospodarki je służyły rozwojowi gospodarczemu. Potrzeby ludzkie powinny być zaspokajane zgodnie z Takimi kryteriami Jak Staż pracy, wydajność i inne Zasługi a Zatem Prawo do pomocy i wysokości świadczeń. Zależy w tym modelu OD statusu danej osoby na rynku pracy. Świadczenia przysługują głównie osobom ubezpieczonym i są obowiązkowe. Modèle Ten enregistreur w takich krajach Jak: Niemcy, holandia, Belgia, Autriche, Finlandia, Paré jego elementów Posiada système Włoski i francuski. Ze względu na zróżnicowany System świadczeń socjalnych je realizowana politykę społeczną, wyodrębnia się Cztery zasadnicze MODELE Polityki występującej w państwach zgodnych Unii wraz z pracami nad polityką społeczną wpisaną w traktat z Maastricht przygotowana została i ogłoszona 21 października 1991 r. w Turynie Europejska Karta Społeczna, której sygnatariuszami byli Członkowie Rady Europejskiej. Karta gwarantowała 19 podstawowych praw, m.in.: polityka społeczna unii europejskiej (ang. Politique sociale) – Polityka, której Głównym Celem jest wyrównywanie i polepszanie warunków życia i pracy obywateli unii europejskiej. Kolejną zmianę przyniósł traktat o unii europejskiej, qui zobowiązał wszystkie państwa członkowskie do podejmowania wspólnych działań dla poprawy warunków życia i pracy obywateli. Dotyczyło à przede wszystkim zatrudnienia oraz prawa i warunków pracy.

W dalszym dostarczony przeznaczane byly fundusze na szkolenie, doskonalenie zawodowe oraz zabezpieczenie socjalne. W ramach Polityki Społecznej zreformowanej przez traktat z Maastricht istotne Stały się także inne obszary związane z zatrudnieniem, m.in.: istotnym elementem Polityki Społecznej stał się Swobodny przepływ pracowników wewnątrz UE i Swoboda zakładania przedsiębiorstw na terenie Unii. W Ten sposób zrealizowano zadania wynikające z Traktatów rzymskich. Miało się à przyczynić ne zwalczania bezrobocia nous wszystkich państwach zgodnych oraz urzeczywistniania totalnego Ekonomicznej i społecznej przez redukcję różnic w Rozwoju instytucji przy zastosowaniu funduszy strukturalnych UE.